Algemene voorwaarden

Inleiding: Algemene informatie

Naam firma: FOTO NELISSEN B.V.B.A.
Uithangbord: FOTO NELISSEN
Naam verantwoordelijke: Frédéric DUYCKAERTS
Hoofdvestiging:

Brusselpoortstraat 9

2800 MECHELEN

Ondernemingsnummer: 0408 332 485
Telefoon: 015 41 42 66
Fax: 015 42 28 43
E-mail: info@fotonelissen.be
Intracommunautair BTW-nummer: BE0408 332 485

 

Artikel 1: Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. "Consument": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor alle behalve beroepsmatige doeleinden producten of diensten aanschaft of hiervan gebruik maakt, die in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op het informeren en beschermen van de consument;
 2. "Verkoper": de FOTO NELISSEN B.V.B.A;
 3. "Overeenkomst op afstand": iedere overeenkomst betreffende producten of diensten die tussen verkoper en consument worden afgesloten in het kader van een verkoopsysteem of een systeem van dienstlevering dat op afstand door de verkoper is georganiseerd, die, voor deze overeenkomst en tot aan de sluiting ervan, uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand gebruikt, hierbij inbegrepen de overeenkomst zelf.

 

Artikel 2: Informatie

Iedere consument die zich zakelijk verbindt aan de verkoper, op afstand of niet, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van producten of diensten die door de verkoper worden aangeboden, voor zover er door de partijen in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, en deze wijziging niet is bevestigd door de FOTO NELISSEN B.V.B.A.

Het enkel eenzijdig vermelden van een wijziging door een consument is niet voldoende om van de toepassing van de voorwaarden af te wijken.

 

Artikel 4 : Aanbiedingen en bestellingen op afstand

De FOTO NELISSEN B.V.B.A. wijst elke verantwoordelijkheid af voor druk- en rekenfouten of onnauwkeurigheden van uiteenlopende aard in catalogi, brochures en andere reclame-uitingen, of voor de gevolgen daarvan. Wanneer de FOTO NELISSEN B.V.B.A. een bestelling ontvangt, zal deze pas van kracht zijn na schriftelijke bevestiging hiervan.

Tenzij anders bepaald, staat het de FOTO NELISSEN B.V.B.A. vrij om bestellingen te weigeren of om de levering ervan aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen.Deze weigering dient binnen 15 dagen na de officiële ontvangst van de bestelling aan de consument te worden meegedeeld.

Zonder overeenkomst die anders beweert, en melding van een geldigheidsduur in een schriftelijk aanbod, zijn de onderwerpingen en gedane aanbiedingen van de FOTO NELISSEN B.V.B.A. zonder verplichtingen.

Overeenkomsten die met personeelsleden worden gedaan, verplichten de verkoper tot niets.Voorts behoudt de FOTO NELISSEN B.V.B.A. zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen aan te passen, mocht een dergelijke aanpassing nodig blijken te zijn.

 

Artikel 5: Verzakingstermijn

In overeenstemming met artikelen 47 en 90 en volgens de wet van 6 april 2010 op de handelspraktijken en het informeren en beschermen van de consument, en in het geval van bestelling van producten of diensten op afstand, heeft iedere consument de beschikking over een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de bestelling die hij bij de FOTO NELISSEN B.V.B.A. heeft gedaan.

de consument heeft het recht om zijn aankoop uit te proberen en te inspecteren. Om zijn eigenschappen te leren kennen en om zeker te zijn dat het wel goed werkt. Net alsof u in een echte winkel bent dus. Niet meer en niet minder. Anders mag de verkoper het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van het product. Meer informatie over uw rechten op de site ECCBelgië.

Dit recht is van toepassing zonder boetes en zonder opgaaf van reden. Indien de producten binnen deze termijn al geleverd zijn, dient de consument deze onverwijld, in hun oorspronkelijke verpakking, intact en uitgepakt noch beschadigd, terug te zenden, samen met alle eventuele accessoires of hulpstukken en een begeleidend schrijven, aan het volgende adres: FOTO NELISSEN B.V.B.A. Brusselpoortstraat, 9 2800 Mechelen, België Telefoon: 015/41.42.66

 

Artikel 6: Leveringstermijn

De FOTO NELISSEN B.V.B.A. verplicht zich ertoe de gevraagde producten of diensten binnen 15 werkdagen vanaf de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling te leveren, of binnen 30 dagen indien de bestelling op afstand gedaan is.

In het geval van te late levering dient de consument de FOTO NELISSEN B.V.B.A. uiterlijk binnen drie werkdagen te sommeren het gevraagde alsnog te doen.

Wanneer dit niet gebeurt, kan de FOTO NELISSEN B.V.B.A. niet verantwoordelijk gehouden worden voor de te late levering.

 

Artikel 7: Prijzen en Betaling

De prijs wordt vermeld in euro’s. De prijs die op de schriftelijke bevestiging van de bestelling wordt vermeld, is definitief en omvat BTW en eventuele heffingen.

De consument dient de betaling van zijn bestelling binnen zeven werkdagen vanaf de schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de bestelling te voldoen. In geval van te late betaling dient de consument aan de FOTO NELISSEN B.V.B.A. een toeslag van 7% te betalen vanaf de eerste dag na het einde van de termijn van 7 dagen.

Compensatie is niet toegestaan.

 

Artikel 8: Productcontrole

Bij levering dienen de producten gecontroleerd te worden en als er grond voor bezwaar is dient dit binnen uiterlijk 24 uur te worden ingediend.

Wanneer deze termijn wordt overschreden, kan de FOTO NELISSEN B.V.B.A. in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor kennelijke gebreken die zich aan het geleverde product voordoen.

 

Artikel 9: Verzaking van verplichtingen

Wanneer de koper verzaakt in zijn verplichtingen, behoudt de FOTO NELISSEN B.V.B.A. zich het recht voor de verbroken overeenkomst te ontbinden zonder waarschuwing vooraf, en onder voorbehoud van eventuele schade en toeslagen.

De FOTO NELISSEN B.V.B.A. meldt dat de bedragen die zij nog tegoed heeft, onmiddellijk opeisbaar zijn, en dat een toeslag van 7% geheven zal worden bij te late betaling van de bedragen die haar bij de verzaking nog toekomen.

Voorts dient de koper in het kader van schade en eenmalige toeslagen, in geval van te late betaling, een bedrag te betalen dat gelijk staat aan 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,-.

 

Artikel 10: Garantie

De FOTO NELISSEN B.V.B.A. garandeert dat de producten die zij te koop aanbiedt, zonder ontwerp-, materiaal- en fabricatiefouten zijn, voor een periode van twee jaar vanaf het moment van levering.

Het herstel van verloren gegevens wordt nooit door de garantie gedekt.

Het onderhoud, de aanpassing of de reparatie van door de FOTO NELISSEN B.V.B.A. bezorgde artikelen en van programma’s die niet worden uitgevoerd door de FOTO NELISSEN B.V.B.A, die op andere manier zijn gebruikt dan op de voorgeschreven manier of anders dan door de socio- economische gemeenschap wordt geaccepteerd, alsook gebreken veroorzaakt door externe factoren, waarvoor de FOTO NELISSEN B.V.B.A. niet verantwoordelijk gehouden kan worden, doen elke garantie teniet.

Uitgesloten van garantie zijn:

 1. regulier onderhoud en reparatie of het herstel van onderdelen die onderworpen zijn aan normaal gebruik;
 2. verbruiksproducten die bij het product geleverd worden, zoals accu’s, batterijen, etc.;
 3. beschadiging of verlies van software, gegevens of voorraadondersteuning, kosten en vervoersrisico’s;
 4. beschadiging veroorzaakt door onvolkomen reparatie of onderhoud;
 5. beschadiging veroorzaakt doordat het product niet aan de geldende technische of veiligheidsnormen voldoet (respectievelijk niet geïnstalleerd of conform de installatie- en gebruiksinstructies gebruikt zijn);
 6. beschadiging veroorzaakt door onvolkomen of foutieve installatie van software en andere producten;
 7. reparatie of reparatiepogingen van het product door anderen dan FOTO NELISSEN B.V.B.A;
 8. beschadiging door ongevallen, bliksem, overstromingen, brand, onvoldoende ventilatie of andere oorzaken buiten de wil van FOTO NELISSEN B.V.B.A.;
 9. beschadiging veroorzaakt doordat het product gebruikt is met accessoires, randapparaten of – technieken, die niet door FOTO NELISSEN B.V.B.A. zijn geleverd;
 10. beschadiging door onvolkomenheden in een systeem waarin het product is geïntegreerd;
 11. beschadiging door onvolkomenheden in de software;
 12. beschadiging veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing of commerciële exploitatie.

 

Artikel 11: Clausule inzake forumkeuze

Ieder geschil dat tussen de partijen ontstaat, zal worden voorgelegd aan de jurisdictie van Mechelen.

 

Artikel 12: Beeldmateriaal, illustraties en foto's

 

De foto's en / of afbeeldingen worden alleen gepubliceerd als illustratie van de aangeboden aanbiedingen en vormen mogelijk geen juiste weergave van de betreffende aanbieding. De foto's, illustraties en / of visuals zijn op geen enkele wijze contractueel.

Kopers hebben de mogelijkheid om bij het bedrijf navraag te doen naar de aangeboden producten en diensten om te informeren naar de kwaliteit hiervan. FOTO NELISSEN B.V.B.A. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als een visuele, illustratie of foto niet de formele realiteit van het product of de dienst in de aanbiedingen weergeeft.