Onze cookies zijn geen koekjes!.

         

De cookies helpen ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren

 

1. Algemeen

FOTONELISSEN BVABA met maatschappelijke zetel te Brusselpoortstraat, 9, 2800 MECHELEN, België, ingeschreven bij de KBO met nummer BE0408 332 485 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.fotonelissen.be, hierna “website”, 'webshop' of 'e-shop'.

Jouw gegevens zullen verwerkt worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie.

De website van FOTONELISSEN kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.

Door aan FOTONELISSEN persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop FOTONELISSEN persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens heeft FOTONELISSEN een verklaring afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

2. Over cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via privacy@fotonelissen.be.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

 

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 1. First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.fotonelissen.be)
 2. Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 3. Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 4. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
 5. Permanente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 6. Sessie cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren.

Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je deze website bezoeken.

 

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details. 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari

   
         

 

bit

 u

3. Veiligheid en vertrouwelijkheid

FOTONELISSEN heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan FOTONELISSEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

FOTONELISSEN houdt eraan u te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die FOTONELISSEN niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door FOTONELISSEN. En dus daarom zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. FOTONELISSEN raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy & Cookie Policy.

 

 cookies

 

4. Persoonsgevens

Gegevens die u aan ons geeft 

De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, houden voornamelijk uw naam en voornaam, uw geslacht/aanspreektitel, uw emailadres en adresgegevens in. Dit zijn de gegevens die u ingeeft tijdens het aanmaken van uw account en het afronden van uw bestelling. 

 

Gegevens die automatisch worden verzameld 

Bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies: zie hieronder voor de Cookie Policy.

Sommige informatie wordt ook verzameld zonder gebruik van cookies. Deze gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door ManInfo, en uitsluitend tijdens de duur van uw bezoek op de Website.

 

Deze informatie houdt in:

 1. TCP/IP-adres;
 2. het type en de versie van uw navigatiesysteem;
 3. het laatst geopende venster op internet.

 

Persoonsgevens ontvangen via derden

In dit geval garanderen deze derde commerciële ondernemingen dat ze de toestemming hebben om deze door te geven.

 

 

 

 fotoservice

 

 

         

5. Uw recheten als betrokkene

Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

Recht van verbetering en verwijdering

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan FOTONELISSEN. Daarnaast hebt u steeds het recht om FOTONELISSEN te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.


Uitoefening van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door FOTONELISSEN te contacteren per email via privacy@fotonelissen.be of per brief op het onderstaand adres: 

FOTONELISSEN BVBA
Brusselpoortstraat, 9
2800 MECHELEN

Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, houden wij eraan om uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten. Wij verzoeken u om steeds een kopij van uw identiteitskaart als bijlage bij te voegen.

 

6. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens, indien u meent dat daartoe ernstige en rechtmatige redenen toe zouden bestaan. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming door FOTONELISSEN van haar contractuele verplichtingen. Betreffende de verwerking voor direct marketing-doeleinden, mag u zich te allen tijde verzetten zonder motivering van uw beslissing.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

8. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat FOTONELISSEN jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.


   

         

 

De cookies helpen ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer gebruikerservaring te bieden wanneer u

bit

 

9. Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. uw bestelling en aanvragen op de website af te ronden;
 2. u informatie te verstrekken over toekomstige diensten die u zouden kunnen interesseren;
 3. de Website technisch te beheren;
 4. na het verifiëren van het anoniem karakter van de gegevens, statistieken op te maken of een onderzoek te voeren naar het aantal bezoeken op de verschillende onderdelen van de Website.

 

Commerciële doeleinden 

Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor direct marketing doeleinden voor zover u hiertoe uw uitdrukkelijk instemming heeft verleend door het overeenkomstige hokje aan te vinken.

U heeft het recht om hier ten allen tijden verzet tegen aan te tekenen en u krijgt tevens de mogelijkheid om zich gemakkelijk uit te schrijven door op de daartoe voorziene link in de email te klikken.

 

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

10. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door FOTONELISSEN bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.